Skip to main content

Ingress path redirection appends port

Ingress bazi URL isteklerine container port'u ile redirect etmeye calistigi gibi bir sorunla karsilasabilirsiniz. Ornek olarak biraz daha acmak gerekirse;

$ curl -I http://cafe.example.com/coffee/

HTTP/1.1 200 OK
Date: Mon, 07 Dec 2020 23:47:21 GMT
Content-Type: text/html
Content-Length: 87466
Connection: keep-alive
Last-Modified: Mon, 07 Dec 2020 20:48:36 GMT
ETag: "5fce9524-155aa"
Accept-Ranges: bytes

Yukarida goruldugu "http://cafe.example.com/coffee/" adresine gonderdigimiz istek saglikli sekilde "200" kodunu cevap olarak donuyor. Birde "http://cafe.example.com/coffee" seklinde istekte bulunarak test edelim:

$ curl -I http://cafe.example.com/coffee

HTTP/1.1 301 Moved Permanently
Date: Sun, 07 Dec 2020 23:52:48 GMT
Content-Type: text/html
Content-Length: 169
Connection: keep-alive
Location: http://cafe.example.com:8080/coffee

Bu ornek ise goruldugu gibi "http://hostname:cointainer_port/paths" seklinde container portunu da ekleyerek sayfayi yanlis sekilde redirect etmeye calisiyor ve sayfa ulasilamaz oluyor. Buradaki '8080' portu ingress'in arka tarafindaki nginx container'in yayin yapmakta olan portu.

Sorunun sebebine gelince, bu sorunun ingress ile hic bir alakasi yok. Hem kubernetes/ingress-nginx hem de nginxinc/nginx-ingress ingress controller'larinda nginx konfigurasyonu uzerindeki port_in_redirect degeri default olarak 'off' olarak. Fakat arka tarafta calisan nginx container uzerindeki bu konfigurasyonu 'on' yapilmissa bu durumla karsilasabilirsiniz. Bunu nginx.conf uzerinde 'port_in_redirect off;' seklinde kapatarak yasanmasini engelleyebilirsiniz.

Asagidaki sekilde nginx.conf'u configmap'e ekleyerek nginx pod'un bu configmap'i kullanmasini saglayarak deployment yapabilirsiniz.

apiVersion: v1
kind: ConfigMap
metadata:
 name: nginx-conf
data:
 nginx.conf: |
  worker_processes 1;

  error_log /var/log/nginx/error.log warn;
  pid    /tmp/nginx.pid;


  events {
    worker_connections 1024;
  }


  http {
    proxy_temp_path /tmp/proxy_temp;
    client_body_temp_path /tmp/client_temp;
    fastcgi_temp_path /tmp/fastcgi_temp;
    uwsgi_temp_path /tmp/uwsgi_temp;
    scgi_temp_path /tmp/scgi_temp;

    include    /etc/nginx/mime.types;
    default_type application/octet-stream;

    log_format main '$remote_addr - $remote_user [$time_local] "$request" '
             '$status $body_bytes_sent "$http_referer" '
             '"$http_user_agent" "$http_x_forwarded_for"';

    access_log /var/log/nginx/access.log main;

    sendfile    on;
    #tcp_nopush   on;

    port_in_redirect off;

    keepalive_timeout 65;

    #gzip on;

    include /etc/nginx/conf.d/*.conf;
  }

---

apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
 name: coffee
spec:
 replicas: 3
 selector:
  matchLabels:
   app: coffee
 template:
  metadata:
   labels:
    app: coffee
  spec:
   containers:
   - name: www
    image: nginxinc/nginx-unprivileged
    ports:
    - containerPort: 8080
    volumeMounts:
    - name: nginx-conf
     mountPath: /etc/nginx/nginx.conf
     subPath: nginx.conf
     readOnly: true

---

---
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
 name: coffee-svc
spec:
 ports:
 - port: 80
  targetPort: 8080
  protocol: TCP
  name: http
 selector:
  app: coffee

Kubernetes, Static Website, Git

Uzun bir aradan sonra Kubernetes ile ilgili bir konu ile yazilara basliyoruz. Bu yazida Kubernetes nedir? Ne degildir? gibi Kubernetes 101'den bahsetmek yerine bir senaryo ile ilgili sizlere fikir vermek istedim. Hemen kisaca senaryodan bahsedelim:

Senaryo:

Gunumuzde insanlar blog yazilarini yayinlamak icin static websites generator'lardan(nikola, jekyll, hugo vb.) birini kullanmaya yoneliyor. Daha onceden siklikla Wordpress kullanilirken artik bu sekilde bir cozum kullanimin farkli sebepleri olabilir. Bunu simdilik irdelemeyecegim. Bu senaryomuzda yukarda bahsettigimiz sekilde olusturdugunuz static websitenizi "Kubernetes uzerine git ile nasil otomatik update edebiliriz?" cozumu hakkinda fikir verecegim. Senaryo semasinin ayrintilari asagidaki gibidir:

/images/k8s-web-git.png

Senaryoyu biraz daha ayrintilandirmak gerekirse, en alt katmandan en uste dogru cikalim. Bu senaryo icin volume olarak node uzerindeki Local diski kullandim. Bu production icin uygun olmasa da test ortamini olusturmak ve iki container'in ayni volume'u kullanabilmesi icin bunu sectim.

Warning

Production ortaminda kesinlikle local disk kullanmayin! Siz production ortamlariniz icin herhangi bir Clustered File System kullanabilirsiniz.

PersistentVolume ve PersistentVolumeClaim Olusturulmasi:

Burada bir noktaya deginmek gerekirse olusturacagimiz bu volume'u nginx container'i icin sadece readonly mount ederken git-sync icin ise hem read hem de write olacak sekilde mount edecegiz. git-sync belirledigimiz git reposunu buraya sync edecektir. Bu yuzden hem read hem write yetkisi gerekirken, nginx sadece sayfalari yayinlayacagi icin read yetkisi yeterlidir.

PersistentVolume:

apiVersion: v1
kind: PersistentVolume
metadata:
 name: my-local-pv-01
spec:
 capacity:
  storage: 1Gi
 accessModes:
 - ReadWriteOnce
 persistentVolumeReclaimPolicy: Delete
 storageClassName: my-local-storage
 local:
  path: /mnt/disk1/vol1
 nodeAffinity:
  required:
   nodeSelectorTerms:
   - matchExpressions:
    - key: kubernetes.io/hostname
     operator: In
     values:
     - node3

Yukardaki sekilde sadece node3 hostname'li node uzerindeki '/mnt/disk1/vol1/' uzerinde 1GB buyuklugunde persistentVolume olusturduk. Yukarida da belirttigim gibi kesinlikle production ortaminda local disk kullanmayin!

$ kubectl apply -f pv.yaml

persistentVolume olusturtuktan sonra persistentVolumeClaim olusturalim.( "pv ve pvc nedir?" merak ediyorsaniz buradan )

PersistentVolumeClaim:

kind: PersistentVolumeClaim
apiVersion: v1
metadata:
 name: my-claim-01
spec:
 accessModes:
 - ReadWriteOnce
 storageClassName: my-local-storage
 resources:
  requests:
   storage: 1Gi
$ kubectl apply -f pvc.yaml

Volume olusturdugumuza gore artik yayinlayacagimiz static websitesi icin deployment asamasina gecebiliriz.

Deployment:

Asagidaki sekilde deployment olusturalim:

apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
 name: blog
spec:
 replicas: 1
 selector:
  matchLabels:
   app: blog
 template:
  metadata:
   labels:
    app: blog
  spec:
   containers:
   - name: git-sync
    image: k8s.gcr.io/git-sync/git-sync:v3.2.0
    volumeMounts:
    - name: www-persistent-storage
     mountPath: /tmp/git
    env:
    - name: GIT_SYNC_REPO
     value: https://github.com/user_name/blog.example.com.git
    - name: GIT_SYNC_DEST
     value: "blog"
    - name: GIT_SYNC_WAIT
     value: "10"
   - name: www
    image: nginxinc/nginx-unprivileged
    ports:
    - containerPort: 8080
    volumeMounts:
    - name: www-persistent-storage
     mountPath: /usr/share/nginx/html
     readOnly: true
   volumes:
   - name: www-persistent-storage
    persistentVolumeClaim:
     claimName: my-claim-01
   nodeSelector:
    kubernetes.io/hostname: node3

---
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
 name: blog-svc
spec:
 ports:
 - port: 80
  targetPort: 8080
  protocol: TCP
  name: http
 selector:
  app: blog

git-sync environment degerlerinden GIT_SYNC_REPO yerine git reponuzu ve GIT_SYNC_DEST degerini isteginize gore degistirebilirsiniz.

$ kubectl apply -f deployment.yaml

Deployment olusturulup tamamlandiktan sonra websitemizi yayinlamak icin ingress olusturabiliriz.

apiVersion: networking.k8s.io/v1beta1
kind: Ingress
metadata:
 name: blog-ingress
spec:
    # ingressClassName: nginx # use only with k8s version >= 1.18.0
 rules:
 - host: blog.example.com
  http:
   paths:
   - path: /blog
    backend:
     serviceName: blog-svc
     servicePort: 80
$ kubectl apply -f ingress.yaml

ingress tanimlamamiz da yapildigina gore http://blog.example.com/blog adresinden websitemize ulasabiliriz. Artik git uzerine sayfalarinizi push'ladiktan sonra sayfaniz otomatik guncellenecektir. Umarim size fikir vermistir.

OpenLDAP Schema for Postfix

If you configure postfix-dovecot with OpenLDAP, you will need specific LDAP's attributes. So I wrote a schema.

postfix-new.schema:
 • 4 Attributes ( mailacceptinggeneralid, maildrop, mailEnabled, mailQuota )

 • 1 ObjectClass ( postfixUser )

Libvirt ve OpenvSwitch

Bu yazimda libvirt ile openvswitch entegrasyonu hakkinda giris seviyesinde adim atacagiz. Kurulum ve entegrasyona gecmeden once bu iki yazilim nedir, ne degildir onlari taniyalim.

Libvirt 1 , Redhat tarafindan 2005'ten bu yana gelistirilmeye devam eden sanallastirma ortamlari icin daemon, API ve yonetim aracidir.

/images/libvirt_hypervisors.png

Libvirt bilinen bir cok hypervisor'u desteklemektedir. Iste bunlardan bazilari:

 • KVM

 • LXC

 • OpenVZ

 • Xen

 • User-mode Linux (UML)

 • Virtualbox

 • VMware ESX

 • VMware Workstation

 • Hyper-V

 • PowerVM

 • Parallels Workstation

 • Bhyve

OpenvSwitch 2 , kisaca sanal multilayer network switchtir. OpenvSwitch, bir SDN switch olarak hypervisor uzerindeki sanal makineleri fiziksel olarak ayri bulunan network switchler ile entegre calisarak yonetebilir.

/images/Distributed_Open_vSwitch_instance.png

Birden fazla protokolu desteklemektedir:

 • NetFlow

 • sFlow

 • SPAN

 • RSPAN

 • CLI

 • LACP

 • 802.1ag

Kurulum:

Paket yoneticiniz ile libvirt ve openvswitch kurulumunu yapalim. Siz kendi dagitiminiza ve paket yoneticinize gore kurulumu yapabilirsiniz. Gentoo uzerinde, libvirt icin gerekli "USE FLAG"lari aktif edip kurulumunu yapalim.Binary dagitimlar icin buna gerek yoktur. Siz direk paket yoneticiniz ile kurulumu yapin.

/etc/portage/package.use/libvirt:

app-emulation/libvirt macvtap vepa qemu virt-network

Simdi kurulumu yapabiliriz.

# emerge -av libvirt

OpenvSwitch kurulumunu yapalim.

# emerge -av openvswitch

Sistem baslangici icin bu servisleri enable edelim.

# rc-update add ovsdb-server default
# rc-update add ovs-vswitchd default
# rc-update add libvirtd default
# rc-update add libvirt-guests default

Note

openvswitch ve kvm kernel modullerinin yuklendiginden emin olunuz. Kernel uzerinde aktif etmek icin openvswitch , qemu.

Sistem acilisinda bu modullerin yuklenmesi icin

/etc/conf.d/modules:

modules_4="openvswitch kvm kvm_intel tun"

Servisleri baslatalim.

# /etc/init.d/ovsdb-server start
# /etc/init.d/ovs-vswitchd start
# /etc/init.d/libvirtd start
# /etc/init.d/libvirt-guests start
1

https://libvirt.org/

2

http://openvswitch.org

Ansible Gentoo-Portage Update

Ansible Portage module 1 ile Gentoo Linux sisteminizi guncelleyebilir ve upgrade edebilirsiniz. Asagidaki ornekte Ilk once buildfarm adini verdigimiz sunucu uzerinde compile edilip diger gentoo sunucularimiza binary paketleri elde edip guncellemelerini yapmaktadir.

Yukarda bahsettigim sekilde bir buildfarm sunucusu yani paketlerin compile edilecegi sunucuda binary paketleri uretip diger sunuculara bu binary paketleri sunmak icin portage uzerinde "buildpkg" ozelligini aktif etmek gerekmektedir.

/etc/portage/make.conf:

FEATURES="buildpkg"

Diger Gentoo sunucularin buildfarm uzerindeki paketleri alabilmesi icin yayinlamasi gerekli. Bunun birden fazla sekilde kendinize cozum saglayabilirsiniz. FTP, FTPS, NFS, SSH, HTTP, HTTPS gibi. Biz kucuk bir web sunucusu kurup paketleri bu sekilde yayinlayalim.

# emerge -av www-servers/lighttpd

lighttpd web sunucusunu kurduktan sonra olusturulan paketlerin buradan yayinlanmasini konfigure edelim."/etc/lighttpd/lighttpd.conf" dosyasinin sonuna asagidaki iki satiri ekleyin.

/etc/lighttpd/lighttpd.conf:

server.modules += ( "mod_alias" )
alias.url = ( "/packages" => "/usr/portage/packages/" )

Artik web sunucumuzu baslatabiliriz.

# rc-update add lighttpd default
# /etc/init.d/lighttpd start

Buildfarm sunucumuz ile ayarlarimiz bu kadar. Artik diger sunucularimizi buildfarm sunucusu uzerinden binary paketleri almasi icin konfigure edebiliriz.

/etc/portage/make.conf:

FEATURES="getbinpkg"
PORTAGE_BINHOST="http://buildfarm.hostname/packages"

Artik ansible ile sistemizi ilk once buildfarm ile derlenip binary paketler ile diger sunucularinizi guncelleyebilirsiniz.

1

http://docs.ansible.com/ansible/latest/portage_module.html

Ansible SSH Keys Deployment

Ansible authorized_key modulu 'delegate_to' ile sunuculara sshkey'leri deploy ederken bazi sshkey'lerin eklenmedigini gorebilirsiniz. Boyle bir sorun ile karsilasmamak icin asagidaki gibi bu module ihtiyac olmadan sshkey'leri ekleyebilirsiniz.

Nginx Reverse Proxy Cache

/images/nginx_logo.png

Bir websitesinin olmazsa olmaz unsurlardan biri performansli sekilde calismasidir. Performans ise birden fazla etkene bagli olabilir. Bu etkenler yazilan kodun kalitesinden tutun da websitenin yayinlandigi altyapiya kadar bagli olabilir. Fakat son kullanici sizin mukemmel kod kalitenize ya da sarsilmaz altyapiniza bakmaksizin kendine onune gelen performansdan memnun kalacaktir. Ayni zamanda dunyanin en iyi kodlarina yazarak cok iyi bir altyapi ile websitenizi yayina surseniz dahi kullaniciya giden iletisim surecleri belirlidir.

Bu yazida daha iyi bir performans ve hizli bir websitesi icin nginx uzerinde "content cache" hakkinda biraz bilgi vermeye calisacam. "Content Cache" kullanici ile proxy cache sunucusu arasinda saglanir. Asagidaki topolojiden inceleyebiliriz:

/images/nginx_reverse_proxy.jpg

Yukarda topolojide goruldugu gibi 'Client I' kullanicisi, reverse proxy sunucusu arkasindaki origin sunuculara ulasmaksizin website uzerindeki iceriklere reverse proxy uzerinden ulasir. Origin sunuculardan hic bir icerik istenmez.

Konfigurasyon:

Content cache islemi nginx uzerinde basit olarak "proxy_cache_path" ve "proxy_cache" konfigurasyonlari ile ayarlanabilir. Ilk olarak "/etc/nginx/nginx.conf" dosyasi icinde "http{}" arasina "proxy_cache_path" konfigurasyonunu girelim.

proxy_cache_path /var/cache/nginx levels=1:2 keys_zone=cache:10m max_size=1g inactive=60m use_temp_path=off;

Yazdigimiz konfigurasyonu inceleyelim:

/var/cache/nginx

cache icin kullanilacak dizin. Eger bu dizin olusturulmamissa olusturun ve nginx kullanicisina yazma hakkini verdiginize emin olun.

# mkdir -p /var/cache/nginx
# chown nginx:nginx /var/cache/nginx
levels=1:2

Nginx yukarda olusturdugumuz dizin altinda two-level directory ile cachelenen tum icerikleri tek bir dizin altinda degilde two-level dizin altinda tutmasini istiyoruz. Eger levels konfigurasyonunu yapmazsaniz nginx tum icerikleri tek bir dizin altinda toplayacak ve buyuk boyutlu cachelenen iceriklerde dosyaya erisim hizlari azalacaktir.

keys_zone=cache:10m

Burada nginx cache key'ler icin shared memory zone olusturuyor. Cachelenen icerigi diske erisimi saglamadan direk olusturulan bu zone uzerinde okumasini sagliyor. "10m" ise cachelenecek olan keys buyuklugunu ayarliyoruz. 1 MB zone 8000 keys, 10MB zone 80000 keys icerebilir. Kendi cachelenecek sisteminize gore bu buyuklugu ayarlayabilirsiniz.

max_size=1g

Cachelenecek maksimum buyuklugu ifade eder.

inactive=60m

Cachelenmis bir icerige herhangi bir erisim olmuyorsa ne kadar sure sonra inactive olmasini ayarlar.

use_temp_path=off

Nginx yukarda bahsettigimiz '/var/cache/nginx' dizinine yazmadan once gecici olarak bir dizine yazmasini ya da ikinci bir dizine yazmayi kapatmayi ayarlar. Onerilen ikinci bir yazma olmamasi icin bu ayari her zaman "off" olarak ayarlamaniz.

"proxy_cache_path" ile ilgili kismimiz bu kadar. Artik herhangi bir upstream sitemiz ile ilgili ayarlamalarimizi yapalim. Asagidaki konfigurasyonlari tekil dosya kullaniyorsaniz "/etc/nginx/nginx.conf" dosyasi icinde, ayrisik konfigurasyon kullaniyorsaniz ornek olarak "/etc/nginx/conf.d/upstream01.conf" icinde "location / {}" arasinda ayarlamaniz gerekmektedir.

Ornek olarak:

location / {
   proxy_cache cache;
   proxy_cache_valid 200 302 60m;
   proxy_cache_valid 404   1m;
   proxy_cache_revalidate on;
   proxy_cache_min_uses 3;
   proxy_cache_use_stale error timeout updating http_500 http_502 http_503 http_504;
   proxy_cache_background_update on;
   proxy_cache_lock on;
   add_header X-Proxy-Cache $upstream_cache_status;
   proxy_ignore_headers Set-Cookie;
   proxy_pass http://upstream01;
}

Yukarda yazdigimiz konfigurasyona kisaca goz atalim.

proxy_cache cache;

proxy_cache_path konfigurasyonunda olusturdugumuz shared memory zone adini belirttik.

proxy_cache_valid 200 302 60m;

HTTP cevap kodu 200 ile 302 donen sayfalarin cache suresi 60 dakika olmasini belirttik.Kendi sisteminize gore konfigure edebilirsiniz.

proxy_cache_valid 404 1m;

404 cevabi donen sayfalarin cache surelerini 1 dakika olarak ayarladik. Kendi sisteminize gore konfigure edebilirsiniz.

proxy_cache_revalidate on;

Nginx, origin sunuculardan GET istegi gondererek icerekleri yeniler. Nginx 'If-Modified-Since' ve 'Last-Modified' cache control headerlari ekleyerek, cache kontrolunu yapar.Bir kullanici guncellenmis bir icerige istek yaparsa nginx sadece guncellenen icerigin cacheni yenileyerek performans ve band genisligininden tasarruf saglar.

proxy_cache_min_uses 3;

Nginx, bir icerigin cachelenmesi icin minimum istek sayisini belirtemeniz halinde icerigi cacheleyecektir. Default olarak 1 olan istegi ben 3 yaptim. Kendi isteginize ve sisteminize gore konfigure edebilirsiniz.

proxy_cache_use_stale error timeout updating http_500 http_502 http_503 http_504;

Eger origin sunuculari down olursa ya da hata verirse cachelenmis icerigi kullanicilari sunar.

proxy_cache_background_update on;

Yukardaki 'stale' konfigurayonunda belirttigimiz hata aninda cachelenmis icerigi yayinlamasi icin iceriklerin backgrounddan guncellenmesi direktifini verir.

proxy_cache_lock on;

Eger birden fazla kullanici ayni anda cachelenmemis bir icerige istek yollarsa sadece bir tanesinin istegi origin servera gonderilerek cachelenmesi saglanir.Diger istek ya da istekler icerik cachelenme islemi bitine kadar bekletilir.

add_header X-Proxy-Cache $upstream_cache_status;

HTTP header'i icine 'X-Proxy-Cache' headerini ekler. Bu basligi eklemek daha sonra proxy cache isleminin calisip calismadigini kontrol etmek icin kullanabilirsiniz.

proxy_ignore_headers Set-Cookie;

'Set-Cookie' headerinin cachelenmemesini belirttik.

Test:

Yukardaki gibi konfigurasyonlari girip nginx web sunucunuzu reload/restart ettikten sonra Proxy Cache'in calisip calismadigini test edelim.

$ curl -I http://www.example.com
 HTTP/1.1 200 OK
 Server: nginx
 ...
 X-Proxy-Cache: HIT

'X-Proxy-Cache' headeri, gonderilen istedigin gecerli oldugunu ve cevabin cache'den gonderildigi gosteriyor.

Diger Cache status cevaplari:

MISS:

Gonderilen istedigin gecersiz oldugunu ve cache icinde istek gonderilen sayfanin olmadigini belirtir. Cevap origin sunucudan kullaniciya gonderilmistir.

BYPASS:

Gonderilen icerik direk olarak origin sunuculardan kullaniciya gonderilmistir.

EXPIRED:

Icerik cache uzerinde suresi dolmus ve origin sunucu uzerinden gonderilmis.

STALE:

Origin sunucular cevap vermedigini ve icerigin cache uzerinden verildigini belirtir.

UPDATING:

Icerigin stale durumda oldugunu ve bir onceki istek ile guncellemede oldugunu belirtir.

REVALIDATED:

Daha once yukarida(proxy_cache konfigurasyonu kisminda) acikladigim gibi revalidated isleminde oldugunu belirtir.

Sizde yapmis oldugunuz konfigurasyonu test ederek cache durumunuzu kontrol edebilirsiniz. Kolay gelsin :)

Locust: Load Testing Tool

Locust, kullanimi diger uygulamalara gore kolay distributed load testing aracidir. Websitenizi ya da diger sistemlerinizi kullanici sayilarini simule ederek yazdiginiz kodlari ya da sistemlerinizi load testing yaparak kontrol etmenize olanak saglar.

Locust'un ozellikleri:

 • Kolay test senaryosu yazma. Diger araclara gore daha sade ve kolay syntax ile yazabilme. Python'a asina olanlar icin yabancilik cekmeyecekleri sekilde python kod.

 • Distributed load testing. Tekil ya da coklu makinelerle load testing yapabilme. Ister kullandiginiz bir bilgisayarla isterse 20 makine ile test yapabilme imkani.

 • Webarayuzu. Locust HTML+JS ile size realtime test sonuclarini webarayuzunden izleyebilme imkani sagliyor.

 • Her turlu sistemi test edebilirsiniz. Sadece websitelerini degil ldap,smtp gibi servis verdiginiz her turlu sistemleri biraz python biliyorsaniz client kod vs yazayarak test edebilirsiniz.

 • Apache JMeter gibi java bagimliliginiz kalmadan bu testlerinizi yapabilirsiniz.( JMeter uzerinde SSL sertifikaniz 4096 bit gibi yuksek sifrelenmis ise javanin en yuksek 2048 bit desteklemesi yuzunden basarili olamayabilirsiniz. )

Kurulumu

Locust, Python 2.7, 3.3, 3.4, 3.5,3.6. versiyonlarini desteklemektedir. Sistemizdeki 'pip' kurulu oldugundan emin olun. Bir cok modern sistemlerde halihazirda kurulu olarak zaten geliyor.

# pip install locustio

Eger sadece kendi kullaniciniz icin kuracaksaniz;

$ pip install --user locustio

Ardindan '~/.local/bin/' dizinini "PATH'inize ekleyin. GNU/Linux dagitiminiza ya da sisteminize gore '.bashrc' ya da 'bash_profile' dosyaniza eklemeniz gerekir.

PATH=$PATH:~/.local/bin

Kurulum adimlari bu kadar.

Note

Son olarak not dusmek gerekir. Eger load testing yaparken yuksek sayida kullanici ile senaryo gerceklestirecekseniz sistemiz ve load-testing yapan kullaniciniz icin file-limit degerlerini yukseltmeniz gerekebilir.

Ilk olarak sistemiz uzerinden file-limit degerini ogrenip yukseltmek icin;

# cat /proc/sys/fs/file-max
75000

Yukarda goruldugu gibi sistem uzerinde file-limit degeri '75000'. Bu degeri ornek olarak '750000' yukseltmek icin;

# sysctl -w fs.file-max=750000

Sistem uzerinde kalici olarak degistirmek icin, "/etc/sysctl.conf" dosyasina asagidaki satiri ekleyin.

fs.file-max = 750000

Aktif etmek icin;

# sysctl -p

Bu limit degerlerini sisteme giris yaptiginiz ya da test yapacaginiz kullanici icin yukseltmek icin '/etc/security/limits.conf' dosyaniza asagidaki gibi degerleri ekleyin;

## hard limit
kullanici1    hard nofile 10000
## soft limit
kullanici1    soft nofile 5000

Yaptiginiz degisikligin aktif olmasi icin cikis yapip tekrar giris yapmaniz gereklidir.

Senaryo olusturma

Locust icin cesitli senaryolar yazabilirsiniz. Iki basit ornek verelim.

Ornek 1: Websitenizin anasayfasini ve hakkimda sayfalarini test etmek icin load-testing senaryosu yazalim.

from locust import HttpLocust, TaskSet, task

class MyTaskSet(TaskSet):
   @task(2)
   def index(self):
       self.client.get("/")

   @task(1)
   def about(self):
       self.client.get("/hakkinda/")

class MyLocust(HttpLocust):
   task_set = MyTaskSet
   min_wait = 5000
   max_wait = 15000

'min_wait' ve 'max_wait' degerleri simule eden kullanicilarin bu sureler arasinda istek yapmasini gosterir.

Ornek 2: Websitenizin login sayfasina kullanici ile giris yapip, anasayfasini ve profile sayfasini test senaryosu yazalim.

from locust import HttpLocust, TaskSet

def login(l):
   l.client.post("/login", {"username":"ellen_key", "password":"education"})

def index(l):
   l.client.get("/")

def profile(l):
   l.client.get("/profile")

class UserBehavior(TaskSet):
   tasks = {index: 2, profile: 1}

   def on_start(self):
       login(self)

class WebsiteUser(HttpLocust):
   task_set = UserBehavior
   min_wait = 5000
   max_wait = 9000

Load-Testing Yapmak

Locust ile yazdigimiz senaryolar ile load-testing yapmak icin;

$ locust --host=http://example.com

ya da yazdigimiz senaryo dosyasinin yolunu belirterek;

$ locust -f locust_files/my_locust_file.py --host=http://example.com

Test basladiktan sonra tarayiciniza 'localhost:8089' yazarak kullanicilari simule edip testinizi izleyebilirsiniz.

FreeIPA ve Active Directory Entegrasyonu

Kurulum oncesi hazirlik:
 1. FreeIPA Server 4.4.0-14 ( CentOS 7 )
  • IPA Server IP Adresi: 172.16.183.128

  • IPA Server Hostname: ipaserver.piesso.local

  • IPA Domain: piesso.local

  • IPA Netbios: PIESSO

  • IPA Kerberos realm: PIESSO.LOCAL

 2. Windows Server 2012 R2
  • Active Directory IP Adresi: 172.16.183.132

  • Active Directory Hostname: ad.pencere.local

  • Active Directory Domain: pencere.local

  • Active Directory Netbios: PENCERE

Windows Server 2012 R2 ve FreeIPA icin kerberos ticket vs gibi sorunlar yasanmamasi icin ntp ile zaman esitlemesi mutlaka baslatilmalidir. FreeIPA kurulumunda ontanimli olarak ntp client "time sync" islemini ntp pool'larindan alarak esitlemektedir. Fakat Windows Server 2012 R2 uzerinde de bunu yapmak icin manuel ntp pool sunucularini girip zaman servisini yeniden baslatilmasi gerekmektedir.

Warning

2016 Bakanlar Kurulu karari ile yaz saati uygulamasi sona erdigi icin zaman diliminin "+3" oldugunu kontrol edin.

(Powershell uzerinde)

> net stop w32time
> w32tm /config /syncfromflags:manual /manualpeerlist:0.centos.pool.ntp.org, 1.centos.pool.ntp.org, 2.centos.pool.ntp.org
> w32tm /config /reliable:yes
> net start w32time

FreeIPA ve Active Directory Cross-Realm Trust:

 • Ilk olarak "ipa-adtrust-install" paketini repodan kuralim:

# yum install ipa-adtrust-install
 • IPA Server uzerinde cross-realm islemi icin:

# ipa-adtrust-install --netbios-name=PIESSO -a password

Firewall Konfigurasyonu:

Windows Server uzerinde firewall uzerindeki kurallar otomatik olarak ekleniyor. Fakat IPA Server uzerinde asagidaki portlarin acik olmasi gerekmektedir.

TCP ports: 80, 88, 443, 389, 636, 88, 464, 53, 135, 138, 139, 445, 1024-1300
UDP ports: 88, 464, 53, 123, 138, 139, 389, 445

Centos 7 ile birlikte gelen firewall manager firewalld spesifik servisleri acmak icin halen yetersiz oldugu icin bunu disabled edip yerine klasik iptables'i aktif edelim:

# systemctl disable firewalld
# systemctl stop firewalld
# yum install -y iptables-services
# systemctl enable iptables

"/etc/sysconfig/iptables" dosyasina gerekli olan portlari acmak icin kurallarimizi girelim:

\*filter
:INPUT ACCEPT [0:0]
:FORWARD ACCEPT [0:0]
:OUTPUT ACCEPT [0:0]
-A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
-A INPUT -p icmp -j ACCEPT
-A INPUT -i lo -j ACCEPT
-A INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
-A INPUT -s ad_ip_address -p tcp -m multiport --dports 389,636 -m state --state NEW,ESTABLISHED -j REJECT
-A INPUT -p tcp -m multiport --dports 80,88,443,389,636,88,464,53,138,139,445 -m state --state NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
-A INPUT -p udp -m multiport --dports 88,464,53,123,138,139,389,445 -m state --state NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
-A INPUT -p udp -j REJECT
-A INPUT -p tcp -j REJECT
-A FORWARD -j REJECT --reject-with icmp-host-prohibited
COMMIT

Iptables servisini baslatabiliriz:

# systemctl start iptables

DNS Forward Zone:

Active Directory ve FreeIPA'yi inbound ve outbound trust olarak isaretlemeden DNS Forward Zone'lari ekleyelim.

 • Windows Server 2012 R2 uzerinde:

> dnscmd 127.0.0.1 /ZoneAdd piesso.local /Forwarder 172.16.183.128
 • FreeIPA Server uzerinde:

# ipa dnsforwardzone-add pencere.local --forwarder=172.16.183.132 --forward-policy=only
 • Forwarder DNS zone'larin dogru sekilde eklenip eklenmedigi iki tarafta da kontrol edelim:

Windows Server 2012 R2 (PowerShell):

> nslookup
> set type=srv
> _ldap._tcp.ad_domain
> _ldap._tcp.ipa_domain
> quit
 • FreeIPA Server uzerinde:

# dig SRV _ldap._tcp.ipa_domain
# dig SRV _ldap._tcp.ad_domain

Cross-Realm Trust:

Freeipa ile Active Directory arasinda "Two-way trust" konfigurasyonu:

# ipa trust-add --type=ad pencere.local --admin Administrator --password --two-way=true

"Two-way trust" baglantisinin basarili sekilde kurulup kurulmadigini kontrol edelim:

# ipa trust-fetch-domains "pencere.local"
# ipa trustdomain-find "pencere.local"

IPA Client Kurulumu

Kullanilan yazilimlar:
 • Centos Linux 7.2

  • ipa-client

  • ipa-admin-tools

Kurulum Oncesi Hazirlik:

FQDN = ipaclient.piesso.local
IP = 172.16.183.135/24
IPA Server = ipa.piesso.local
IPA DOMAIN = piesso.local
IPA NETBIOS = PIESSO

Kuruluma baslamadan once kontrol edilmesi gerekenler;

 1. Hostname

 2. /etc/hosts

 3. Sistem update

Hostname:

# hostnamectl set-hostname ipaclient.piesso.local

/etc/hosts:

172.16.183.135 ipaclient.piesso.local ipaclient
172.16.183.128 ipa.piesso.local

Sistem update:

# yum update -y

Kurulum:

 • ipa-client ve ipa-admintools yazilimlarinin repodan kurulmasi;

# yum install ipa-client ipa-admintools
 • ipa-client kurulumu;

# ipa-client-install --domain PIESSO.LOCAL --server ipa.piesso.local --realm PIESSO -p host/ipa.piesso.local --enable-dns-updates --force-ntpd

IPA Client ve Kerberos Ticket Testi:

 • FreeIpa sunucusundaki admin kullanicisi ve parolasi ile giris yapin;

# getent passwd admin
# getent group admins
 • Kerberos'tan ticket alimi;

# kinit admin
 • Ticketin basarili alinip alinmadigi kontrolu;

# klist
 • Hersey saglam gorunuyorsa client dns'lerini FreeIPA Server adresine donusturulmesi;

/etc/resolv.conf:

search piesso.local
nameserver 172.16.183.128