Kubernetes, Static Website, Git

Uzun bir aradan sonra Kubernetes ile ilgili bir konu ile yazilara basliyoruz. Bu yazida Kubernetes nedir? Ne degildir? gibi Kubernetes 101'den bahsetmek yerine bir senaryo ile ilgili sizlere fikir vermek istedim. Hemen kisaca senaryodan bahsedelim:

Senaryo:

Gunumuzde insanlar blog yazilarini yayinlamak icin static websites generator'lardan(nikola, jekyll, hugo vb.) birini kullanmaya yoneliyor. Daha onceden siklikla Wordpress kullanilirken artik bu sekilde bir cozum kullanimin farkli sebepleri olabilir. Bunu simdilik irdelemeyecegim. Bu senaryomuzda yukarda bahsettigimiz sekilde olusturdugunuz static websitenizi "Kubernetes uzerine git ile nasil otomatik update edebiliriz?" cozumu hakkinda fikir verecegim. Senaryo semasinin ayrintilari asagidaki gibidir:

/images/k8s-web-git.png

Senaryoyu biraz daha ayrintilandirmak gerekirse, en alt katmandan en uste dogru cikalim. Bu senaryo icin volume olarak node uzerindeki Local diski kullandim. Bu production icin uygun olmasa da test ortamini olusturmak ve iki container'in ayni volume'u kullanabilmesi icin bunu sectim.

PersistentVolume ve PersistentVolumeClaim Olusturulmasi:

Burada bir noktaya deginmek gerekirse olusturacagimiz bu volume'u nginx container'i icin sadece readonly mount ederken git-sync icin ise hem read hem de write olacak sekilde mount edecegiz. git-sync belirledigimiz git reposunu buraya sync edecektir. Bu yuzden hem read hem write yetkisi gerekirken, nginx sadece sayfalari yayinlayacagi icin read yetkisi yeterlidir.

PersistentVolume:

apiVersion: v1
kind: PersistentVolume
metadata:
 name: my-local-pv-01
spec:
 capacity:
  storage: 1Gi
 accessModes:
 - ReadWriteOnce
 persistentVolumeReclaimPolicy: Delete
 storageClassName: my-local-storage
 local:
  path: /mnt/disk1/vol1
 nodeAffinity:
  required:
   nodeSelectorTerms:
   - matchExpressions:
    - key: kubernetes.io/hostname
     operator: In
     values:
     - node3

Yukardaki sekilde sadece node3 hostname'li node uzerindeki '/mnt/disk1/vol1/' uzerinde 1GB buyuklugunde persistentVolume olusturduk. Yukarida da belirttigim gibi kesinlikle production ortaminda local disk kullanmayin!

$ kubectl apply -f pv.yaml

persistentVolume olusturtuktan sonra persistentVolumeClaim olusturalim.( "pv ve pvc nedir?" merak ediyorsaniz buradan )

PersistentVolumeClaim:

kind: PersistentVolumeClaim
apiVersion: v1
metadata:
 name: my-claim-01
spec:
 accessModes:
 - ReadWriteOnce
 storageClassName: my-local-storage
 resources:
  requests:
   storage: 1Gi
$ kubectl apply -f pvc.yaml

Volume olusturdugumuza gore artik yayinlayacagimiz static websitesi icin deployment asamasina gecebiliriz.

Deployment:

Asagidaki sekilde deployment olusturalim:

apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
 name: blog
spec:
 replicas: 1
 selector:
  matchLabels:
   app: blog
 template:
  metadata:
   labels:
    app: blog
  spec:
   containers:
   - name: git-sync
    image: k8s.gcr.io/git-sync/git-sync:v3.2.0
    volumeMounts:
    - name: www-persistent-storage
     mountPath: /tmp/git
    env:
    - name: GIT_SYNC_REPO
     value: https://github.com/user_name/blog.example.com.git
    - name: GIT_SYNC_DEST
     value: "blog"
    - name: GIT_SYNC_WAIT
     value: "10"
   - name: www
    image: nginxinc/nginx-unprivileged
    ports:
    - containerPort: 8080
    volumeMounts:
    - name: www-persistent-storage
     mountPath: /usr/share/nginx/html
     readOnly: true
   volumes:
   - name: www-persistent-storage
    persistentVolumeClaim:
     claimName: my-claim-01
   nodeSelector:
    kubernetes.io/hostname: node3

---
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
 name: blog-svc
spec:
 ports:
 - port: 80
  targetPort: 8080
  protocol: TCP
  name: http
 selector:
  app: blog

git-sync environment degerlerinden GIT_SYNC_REPO yerine git reponuzu ve GIT_SYNC_DEST degerini isteginize gore degistirebilirsiniz.

$ kubectl apply -f deployment.yaml

Deployment olusturulup tamamlandiktan sonra websitemizi yayinlamak icin ingress olusturabiliriz.

apiVersion: networking.k8s.io/v1beta1
kind: Ingress
metadata:
 name: blog-ingress
spec:
    # ingressClassName: nginx # use only with k8s version >= 1.18.0
 rules:
 - host: blog.example.com
  http:
   paths:
   - path: /blog
    backend:
     serviceName: blog-svc
     servicePort: 80
$ kubectl apply -f ingress.yaml

ingress tanimlamamiz da yapildigina gore http://blog.example.com/blog adresinden websitemize ulasabiliriz. Artik git uzerine sayfalarinizi push'ladiktan sonra sayfaniz otomatik guncellenecektir. Umarim size fikir vermistir.

Comments